Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Blog
Otevřeny ŘEZBÁŘSKÉ individuální KURZY červen - září 2022
25.05.2022 Z dílny
Otevřeny ŘEZBÁŘSKÉ individuální KURZY červen - září 2022
Chcete zažít, jaká je ruční práce se dřevem? Nebo máte někoho, pro koho by to mohla být zajímavá zkušenost? Nově otevřené individuální letní kurzy pro... číst celé
Markety a setkání v květnu
19.04.2022 Trhy a akce
Markety a setkání v květnu
Rádi byste si v květnu užívali čerstvého vzduchu a třeba si zároveň udělali radost aspoň nějakou maličkostí od českých výrobců? Podívejte se na 4 mark... číst celé
Zobrazit všechny články
Jsme nositelé značky

     www.DrevoJeCesta.cz

 

Sledujte nás na sociálních sítích

      

 

 

  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O MLČENLIVOSTI

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

www.drevorezbacernydvur.czÚčastník 1:

Firma: Tereza Vyštejnová

se sídlem: Písecká 2221/21, Praha 3, 13000

IČO: 14309122aÚčastník 2:

Kupující

( Účastník 1 a Účastník 2 dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „ Smluvní strana“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky firmy (dále jen „prodávajícího“) jsou upraveny v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou ( dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.drevorezbacernydvur.cz ( dále jen webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.  • 2 -2. Důvěrnost

2.1.Žádná ze Smluvních stran nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci, zejména obchodní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti se spoluprací s Druhou smluvní stranou nebo získanou od druhé Smluvní strany a která nabyla povahy důvěrné informace ( dále jen „Důvěrná informace“). Důvěrnými informacemi jsou zejména informace obchodní povahy, se kterou se Smluvní strana seznámí v souvislosti se spoluprací s druhou Smluvní stranou nebo od druhé Smluvní strany, zejména nezpřístupní ani nepoužije žádnou takovou informaci obsaženou v jakékoliv smlouvě nebo Smlouvě, jejíž smluvní stranou je druhá Smluvní strana, databázi zákazníků druhé smluvní strany ani kontakty na ně, obecně jakýkoliv osobní údaj ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů či Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR).

2.2. Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 2.1. této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy druhá Smluvní strana udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace.

2.3. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.

2.4. Tato Smlouva nezakládá mezi Smluvními stranami vztah Správce a Zpracovatele osobních údajů ve smyslu GDPR. Ač Smluvní strany nejsou ve vztahu Správce a Zpracovatele mohou v rámci vzájemné spolupráce přijít do styku s informacemi, které mají charakter osobních údajů ve smyslu GDPR.

2.5. Smluvní strany proto výslovně uvádějí, že osobní údaje fyzických osob spadají pod ustanovení 2.1. této Smlouvy.3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednání zboží . Kupující může provádět objednání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Při jakékoliv změně údajů je povinen kupující údaje aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

-3 –4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny bez nákladů na poštovné a balné. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Při objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží o způsobu doručení zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

4.4. Údaje uvedené na objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou objednávku a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce zboží.

4.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky např. telefonicky.

4.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy ( náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory ) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.5. Platební podmínky a cena zboží5.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 207384566/0300

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.4. Prodávající je oprávněn, zejména pokud nedojde k potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.  • 4 -

5.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad – fakturu. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, při hotovostní úhradě bude kupujícímu vystavena účtenka nebo faktura.

6. Odstoupení od kupní smlouvy6.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu.

6.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

6.3. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednoznačně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.7. Přeprava a dodání zboží7.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží nebo náklady spojené s jiným způsobem doručení.8. Další práva a povinnosti smluvních stran8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění

8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  • 5 -9. Závěrečná ustanovení

9.1. Jeli některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.2. Vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právem.

 

 

Novinky z našeho blogu

Otevřeny ŘEZBÁŘSKÉ individuální KURZY červen - září 2022
25.05.2022 Z dílny
Otevřeny ŘEZBÁŘSKÉ individuální KURZY červen - září 2022
Chcete zažít, jaká je ruční práce se dřevem? Nebo máte někoho, pro koho by to mohla být zajímavá zkušenost? Nově otevřené individuální letní kurzy pro... číst celé
Markety a setkání v květnu
19.04.2022 Trhy a akce
Markety a setkání v květnu
Rádi byste si v květnu užívali čerstvého vzduchu a třeba si zároveň udělali radost aspoň nějakou maličkostí od českých výrobců? Podívejte se na 4 mark... číst celé
První jarní setkání na Dyzajn market v Praze
08.03.2022 Trhy a akce
První jarní setkání na Dyzajn market v Praze
Letos se můžeme poprvé setkat na tradičním výběrovém marketu 12.-13.3. v Praze na Výstavišti. číst celé
Adresa

 Písecká 2221/21

 Praha 3, 130 00

 IČO 14309122

 Nejsem plátcem DPH

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz